Przejdź do treści strony
Gmina Prudnik Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny

 

 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

„Dąbrówka” w Prudniku

 

 

 

 

 

            REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował i zatwierdził                                                                     Zatwierdził

              Dyrektor                                                                                                       Burmistrz Prudnika

 

 

 

 

§1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka” w Prudniku z siedzibą w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 26 z Filią „U Króla Gór Opawskich” z siedzibą w Wieszczynie 3 jest jednostką organizacyjną Gminy Prudnik i działa na podstawie:

 1. Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XVI/257/2011 z dnia 10 listopada 2011r. z późniejszymi zmianami,
 2. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami,
 3. Przepisów wewnętrznych ustalonych przez  Dyrektora,
 4. Niniejszego regulaminu,
 5. Innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania „Schroniska”.

 1. Schronisko jest jednostką budżetową Gminy Prudnik.
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Prudnik.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Schroniskiem pełni Opolski Kurator Oświaty.
 4. Schroniskiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Prudnika.
 5. Schronisko jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 6. Obsługę finansową schroniska prowadzi : Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Schronisku - należy przez to rozumieć Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dąbrówka”
w Prudniku;

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dąbrówka” w Prudniku;

3) Filii – należy przez to rozumieć Filię SSM „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczynie;

4) Uczestnikach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież przebywającą w Schronisku, oraz inne grupy zorganizowane i  goście indywidualni.

§ 3.1. Schroniskiem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

2. Do zadań Dyrektora należy nadzorowanie całokształtu działalności schroniska, w tym szczególności:

1) ustalanie w porozumieniu z organem prowadzącym, struktury organizacyjnej Schroniska oraz liczby i rodzaju stanowisk,

2) nadzorowanie  sprawowanej opieki nad uczniami, dziećmi i młodzieżą korzystającą z bazy Schroniska,

3) opracowywanie planu finansowego Schroniska i dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 

4) nadzór nad wykorzystaniem bazy Schroniska,

5) organizowanie pracy podległych pracowników,

6) nadzór nad  działaniami marketingowymi.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy zatrudnionych w Schronisku pracowników.

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Schroniskiem kieruje upoważniony pracownik.

5. Dyrektor organizuje obsługę  administracyjną, finansową i gospodarczą Schroniska na zasadach określonych przez organ prowadzący.

6. Dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Schroniska Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, komunikatów.

§ 4.1.  Filią Schroniska kieruje Kierownik Filii zatrudniony przez Dyrektora.

2. Kierownik odpowiada przed Dyrektorem za sprawne funkcjonowanie Filii oraz za  nadzorowanie całokształtu jej działalności w tym w szczególności:

1) nadzór nad powierzonym majątkiem

2) wykonywanie zaleceń pokontrolnych i powizytacyjnych oraz zarządzeń Dyrektora.

3)organizowanie pracy podległych pracowników, kontrola w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków,

4) nadzorowanie  całokształtu zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną  pracy oraz zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej Filii,

5) nadzorowanie  stosowania przepisów bhp, ppoż., sanitarnych i zabezpieczenia mienia w stosunku do Uczestników,

6) dbanie o utrzymanie pomieszczeń budynków i otoczenia w czystości. Kontrola estetyki pomieszczeń noclegowych oraz pomieszczeń socjalnych i służbowych,

7) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Filii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

8) stosowanie się do poleceń i wytycznych Dyrektora,

9) przy współpracy z Dyrektorem podejmowanie działań marketingowych w celu aktywnego pozyskania klientów,

10) dbanie o prawidłową obsługę klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz wizerunek Schroniska w tym poziom zadowolenia klienta.

11) prowadzenie nadzoru nad ewidencją i dokumentacją meldunkową, finansową i inną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zajmowanego stanowiska,

13) wykonywanie innych zadań ustalonych przez Dyrektora w przydzielonym zakresie obowiązków służbowych.

§ 5.1. W strukturze Schroniska  wyodrębnia się  działy,  stanowiska pracy i samodzielne stanowiska pracy, w tym :

1) Dział obsługi turystycznej i promocji (DT), w którym funkcjonują stanowiska pracy:
a) kierownik Filii

b) recepcjonista

2) Dział obsługi (DO), w którym funkcjonują stanowiska pracy:
a) sprzątaczka - pokojowa
b) pracownik gospodarczy, palacz co 
3) Samodzielne stanowiska (S), w tym:
a) pracownik d/s administracyjno- biurowych ,

b) nauczyciel – wychowawca.

2.Strukturę organizacyjną Schroniska, wykaz stanowisk pracy oraz ilość etatów w Schronisku określają  Załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszego regulaminu.

§ 6.1. Do zadań Działu Obsługi Turystycznej i Promocji należy w szczególności:

1) podejmowanie działań marketingowych w celu aktywnego pozyskania klientów,

2) dbanie o obsługę klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz o wizerunek Schroniska w tym poziom zadowolenia klienta,

3) nadzór nad mieniem znajdującym się na terenie obiektu w czasie godzin pracy w tym zakwaterowanie i wykwaterowanie  Uczestników zgodnie z zaleceniami Dyrektora, 

4) sprawowanie opieki nad Uczestnikami,

5) prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6)przestrzeganie procedur postępowania w sprawie pobierania, dokumentowania, windykowania i rozliczania opłat w Schronisku,

7) stosowanie przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. oraz  dbałość o zabezpieczenie mienia,

8) prowadzenie strony internetowej schroniska,

9) prowadzenie  działań w zakresie marketingu wewnętrznego,

10) opracowywanie ofert na wszystkie usługi świadczone przez dział oraz stałe informowanie klientów o istniejącej ofercie handlowej- bezpośrednia wysyłka ofert,

11) wykonywanie innych zadań ustalonych przez Dyrektora w przydzielonym zakresie obowiązków służbowych,

 

2. W zakresie prowadzenia punktu informacji turystycznej do zadań Działu Obsługi Turystycznej i Promocji należy w szczególności:

 1. udzielanie informacji turystycznej o regionie,
 2. przygotowywanie spraw związanych z ofertą reklamową i promocyjną SSM,
 3. zapewnienie niezbędnych materiałów informacyjnych dla gości Schroniska,
 4. współpraca z innymi centrami informacji i biurami turystycznymi,
 5. prowadzenie sprzedaży (map, planów miast, przewodników, drobnych pamiątek,  kartek pocztowych itp.),

3. Do zadań działu obsługi (DO) należy w szczególności:

 1.  rzetelne wykonywanie powierzonej pracy i współdziałanie w prawidłowym funkcjonowaniu schroniska;
 2. przestrzeganie przepisów BHP,  p.poż i sanitarnych obowiązujących w Schronisku;
 3. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości,  obsługa powierzonego sprzętu;
 4. czuwanie nad zabezpieczeniem mienia Schroniska;
 5. wykonywanie innych zadań ustalonych przez Dyrektora w przydzielonym zakresie obowiązków służbowych;
 6. wykonywanie innych zadań ustalonych przez Dyrektora w przydzielonym zakresie obowiązków służbowych.

4.1. Do zadań  samodzielnego stanowiska d/s administracyjno- biurowych w zakresie ustalonym przez Dyrektora należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Schroniska,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • organizacja prac związanych z dokonywaniem ocen pracowników,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości  w zakresie zajmowanego stanowiska,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników,
 • zapewnienie sprawnej organizacji pracy w Schronisku,
 • wykonywanie innych zadań ustalonych przez Dyrektora w przydzielonym zakresie obowiązków służbowych.

2. Do zadań  samodzielnego stanowiska nauczyciela –wychowawcy,  należy w szczególności:

 • realizacja  zadań wynikających z programu opiekuńczo – wychowawczego,
 • prowadzenie  dokumentacji zajęć,
 • współdziałanie z pracownikami Schroniska, rodzicami i Dyrektorem w organizowaniu różnorodnych imprez dla uczestników i mieszkańców,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pedagogicznej dzieci przebywających na zajęciach,
 • upowszechnianie wśród  dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki,
 • prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo – turystycznej  oraz kulturalnej,
 • gromadzenie i udostępnianie prasy tematycznej dotyczącej krajoznawstwa i turystyki,
 • prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych.

3. Do zadań wspólnych pracowników działów i samodzielnych stanowisk należy:

 • inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających właściwą i terminową realizację zadań wynikających z planu finansowego Schroniska,
 • organizowanie wykonania zadań określonych w aktach prawnych,  i  zarządzeniach Dyrektora,
 • zgłaszanie Dyrektorowi sugestii mających na celu poprawę skuteczności kontroli finansowej,
 • usprawnianie organizacji metod i form pracy działów i samodzielnych stanowisk,
 • prowadzenie spraw dotyczących obronności , obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,
 • stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych,
 • stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • stosowanie ustawy o finansach publicznych.

§7. W Schronisku mogą działać komisje stałe lub doraźne powoływane przez Dyrektora dla prowadzenia, opiniowania lub opracowania spraw nie objętych zakresem działania stanowisk pracy. Członkami komisji są pracownicy Schroniska. Zakres działania komisji określa każdorazowo Dyrektor – zarządzeniem.

§7. Obieg dokumentów księgowych w Schronisku określa instrukcja obiegu dokumentów księgowych.

§8. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają przepisy dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

§9. Porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy  określa Regulamin Pracy Schroniska.

§10. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 01.02.2012r.

§11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

 

                                                                                                              Dyrektor     

 

                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora SSM „Dąbrówka” w Prudniku

 

 

 

Ilość Etatów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

 „Dąbrówka” w Prudniku

 

 

Lp.

Nazwa stanowiska pracy

Miejsce wykonywania pracy

Ilość etatów

1.

Dyrektor

Prudnik

1

2.

Kierownik filii w Wieszczynie

Wieszczyna

1

3.

Pracownik ds. administracyjno biurowych

Prudnik

1

4.

Sprzątaczka - Pokojówka

Prudnik

1

5.

Sprzątaczka – Pokojówka

Wieszczyna

1

6.

Pracownik gospodarczy-konserwator

Prudnik

1

7.

Pracownik gospodarczy- -palacz co

Wieszczyna

1

8.

Recepcjonista

Prudnik

3

9.

Recepcjonista

Wieszczyna

2

10.

Nauczyciel -wychowawca

Prudnik

8/26

 

 

RAZEM ilość etatów 12,31 etatów.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora SSM „Dąbrówka” w Prudniku

 

 

 

 

 

Wykaz stanowisk pracy w Szkolnym Schronisku

 Młodzieżowym „ Dąbrówka” w Prudniku

 

Lp.

Grupa stanowiska

Nazwa stanowiska

1.

Kierownicze

Dyrektor

2.

Urzędnicze

Kierownik filii

3.

Urzędnicze

Pracownik ds. admistarcyjno-biurowych

4.

Pomocnicze i obsługi

Sprzątaczka- Pokojówka

5.

Pomocnicze i obsługi

Pracownik gospodarczy-palacz co

6.

Pomocnicze i obsługi

Pracownik gospodarczy-konserwator

7.

Pomocnicze i obsługi

Recepcjonista

8.

Pedagogiczne

Nauczyciel - wychowawca

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2015
  przez: Zdzisława Wolaniuk
 • opublikowano:
  29-06-2015 13:35
  przez: Zdzisława Wolaniuk
 • podmiot udostępniający:
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku
  odwiedzin: 17713
Dane jednostki:

Gmina Prudnik Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Dąbrówka" w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Dąbrowskiego 26
NIP: 755-19-11-362 REGON: 531413188
Numer konta: 82 8905 0000 2001 0023 2847 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 778870200
fax:
e-mail: schronisko@prudnik.pl